Naturskyddsföreningen: "Miljöanpassade fiskodlingar kan ge jobb i glesbygd"

Naturskyddsföreningen: "Miljöanpassade fiskodlingar kan ge jobb i glesbygd"

I den nyligen utgivna rapporten "Miljöanpassat vattenbruk i Sverige – en näring med stor potential" ger Naturskyddsföreningen sin bild av de problem och möjligheter som svenskt vattenbruk står inför idag. De listar en mängd förslag på lösningar för att miljöanpassa vattenbruket samt pekar ut ett antal forskningsområden de anser ska prioriteras.

I förordet till rapporten skriver Mårten Wallberg att föreningen önskar se "ett ökat nyttjande av all den kunskap och de tekniska lösningar som tagits fram inom området. Vi vill se fler vattenbruk på land där riskerna med sjukdomsspridning och rymningar kan minimeras samtidigt som spillnäringen från odlingarna kan återvinnas. Vi vill se nya foder som inte baseras på vildfångad fisk."

De anser vidare att svenskt vattenbruk bör satsa på att miljöcertifiera sig, vilket kommer att öka betalningsviljan hos konsumenterna.

- Svenska konsumenter är beredda att betala för att fisk och skaldjur ska odlas med stor hänsyn till miljön. Trots det finns det fiskodlingar i Sverige som läcker stora mängder näring rakt ut i Östersjön och sjöar. Om odlingarna flyttar upp på land kan vi minska både övergödningen och skapa fler jobb, säger Mårten Wallberg, vice ordförande på Naturskyddsföreningen.

Läs hela rapporten här:

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/miljoanpassade-fiskodlingar-kan-ge-jobb-i-glesbygd

Utlysning doktorandtjänst GU inom projektet "Sust...
Disputation 21 nov GU: ”Blue Oceans with Blue Muss...

Följ oss på Twitter