Disputation 21 nov GU: ”Blue Oceans with Blue Mussels”

Disputation 21 nov GU: ”Blue Oceans with Blue Mussels”

Fredagen den 21 november 2014 försvarar Per Bergström sin avhandling ”Blue Oceans with Blue Mussels”. 

Disputationen äger rum i stora Hörsalen på Lovéncentret på Tjärnö kl. 13.15. Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs.

Länk till avhandlingen: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37057

Sammanfattning av avhandlingen:

Avhandlingen bygger på resultat från flera fält- och laboratorieexperiment där olika aspekter av musselodling har studerats som ett steg i processen att förverkliga konceptet med musselodling som restaureringsåtgärd i övergödda områden. Avhandlingen har tre inriktningar:

1) Vad har musselodling för effekt på vattenkvaliteten? Går det att mäta musslornas ”renande” effekt och hur mycket musslor behövs för att åstadkomma miljöförbättringar?

2) Är tillväxten av musslor förutsägbar i tid och rum, och kan man i så fall utveckla modeller som kan användas för planering av musselodling?

3) Kan negativa effekter på bottensediment under musselodlingar minskas med hjälp av havsborstmaskar?

Ett storskaligt experiment med två musselodlingar och tillhörande referenslokaliteter genomfördes under punkt 1, där ett stort antal prover av vattenkvalitetsparametrar samt bottensediment analyserades. På grund av en kraftig minskning av musslor på odlingarna, förmodligen orsakad av predation av ejder, kunde effekterna av odlingarna inte utvärderas till fullo. Erfarenheten visar att musselodling som restaureringsåtgärd kan vara ganska oförutsägbar. 

Tillväxtstudierna visade på stor variation både mellan platser och tillfällen, men trots det så finns det en viss förutsägbarhet i biomassatillväxt. Generellt sker den snabbaste tillväxten i det inre kustområdet inne i fjordar och andra skyddade miljöer. Det är också dessa områden som är i störst behov av miljöförbättrande åtgärder vilket är positivt ur aspekten att utnyttja musselodling som en restaureringsåtgärd.

Försöken med havsborstmasken Hediste diversicolor visade att denna art effektivt kan leva och tillväxa på musselfekalier samtidigt som en förbättrad sedimentmiljö erhålls. Resultaten är lovande men fler studier behövs för att utvärdera den fulla potentialen med havsborstmaskar under musselodlingar.

Sammanfattningsvis har avhandlingen bidragit med ny kunskap och nya insikter som kan utgöra grunden för vidare studier och fortsatt utveckling av såväl musselindustrin som åtgärdsprogram för skötsel och planering av övergödda, kustnära områden. Under rätt förhållanden finns det potential för musselodling som restaureringsåtgärd men det är ett komplext biologiskt system som interagerar med många miljöparametrar och effekten kan vara svårförutsägbar. Fortsatt teknisk utveckling av kostnadseffektiva odlingssystem tillsammans med fördjupade studier av musslornas effekter på miljön föreslås.

Projektet har finansierats av Havs- och Vattenmyndigheten genom Havsmiljöanslaget.

 

Naturskyddsföreningen: "Miljöanpassade fiskodlinga...
Publikation från SLU-forskare om alternativa fiskf...

Följ oss på Twitter