Fristående distanskurs i hållbart vattenbruk (Sustainable aquaculture), 15 hp, halvfart

Den fristående universitetskursen Sustainable aquaculture, 15 hp, ges från och med höstterminen 2021 av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom ämnet vattenbruk och riktar sig mot studenter på kandidat- och masternivå och andra intresserade som vill lära sig mer om akvakultur, som ett komplement till deras huvudämne/arbete. Undervisningen sker på distans med tre obligatoriska gemensamma 3-5 dagars träffar för laborationer och studiebesök.

För mer information om kursen och hur du ansöker, se: https://www.slu.se/en/ew-news/2021/2/new-course-in-sustainable-aquaculture/

Kursen omfattar fem teman:

1. Viktiga vattenbruksarter och produktionssystem. Temat omfattar bakgrundsinformation kring de viktigaste arterna inom vattenbruk, inklusive fiskar, evertebrater, som kräftdjur, bivalver samt alger. Även olika typer av odlingssystem kommer presenteras, tillsammans med deras respektive för- och nackdelar vad gäller produktion och miljöeffekter.

2. Reproduktion inom vattenbruket. Här redogörs för olika reproduktionsstrategier som förkommer bland vattenlevande organismer relevanta för vattenbruk. Temat omfattar även viktiga genetiska, epigenetiska och miljömässiga faktorer som påverkar reproduktionsfysiologin.

3. Avel och genetik. Studenten kommer bli bekant med vanligt förekommande avelsscheman för vattenbruksarter inklusive odling för populationsvård/sportfiske. Grundläggande principer för uppskattning av genetiska parametrar och avelvärden inom vattenbruksrelaterat avelsarbete kommer presenteras. Även moderna genomiska verktyg omfattas. Studenten kommer få en inblick hur man kan använda statistikprogram som programmet R för att själv utföra beräkningar som används inom avelsarbetet. Datorövningar omfattar avelsdata baserat på traditionella stamtavlor och genomisk information.

4. Näringslära, utfodring och foderteknologi inom vattenbruk. Detta tema omfattar en genomgång av olika foderråvaror och hur dessa används för foderkomposition och –produktion. En introduktion till olika foderproduktionstekniker ingår. Kursen tar även upp hur olika råvarors näringsinnehåll påverkar tillväxt, utveckling, reproduktion, hälsa och kvalitet hos odlad fisk och skaldjur. Ämnet omfattar genomgång av matsmältningssystem och smältbarhet hos olika foderingredienser och näringsämnen. Även anti-näringsämnen och andra bioaktiva ämnen i foder och råvaror omfattas, samt hur dessa påverkar organismen och miljön. Studenten kommer att få lära sig om livsmedelssäkerhet och –regler kring alternativa råvaror och tillsatser. Även konkret arbete med foderkomposition och utfodring samt utformning av foderförsök omfattas under detta tema.

5. Hälsa och välfärd. Här presenteras de viktigaste sjukdomarna, smittsamma och icke-smittsamma, som kan drabba fisk och skaldjur i odling. Genomgången omfattar en rad olika patogener som bakterier, virus, parasiter samt svampliknande organismer som har negativ påverkan på djurets hälsa och välbefinnande. Även icke smittsamma åkommor relaterade till extrema väderförhållanden och intensiv odling omfattas. Fokus ligger på smittskyddsarbete i form av preventiva åtgärder, avvikelser och provtagning. Kursen ger kunskap om indikatorer på djurhälsa , djurvälfärd och sjukdomstillstånd samt ger insikt om behandlingsmetoder.

Undervisning sker i form av föreläsningar och genomgångar av beräkningar samt laborationer och studiebesök. Detta kompletteras med interaktiva diskussioner med möjlighet att ställa frågor online. Kunskapsuppbyggnad bygger även på egenarbete och inlämningsuppgifter.

Inom kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, skriftlig kommunikation.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva grundläggande anatomi och fysiologi hos våra vanligaste odlingsarter,
- kritiskt granska de vanligaste typerna av odlingssystem i akvakultur,
- förklara grundläggande näringsbehov hos våra vanligaste odlingsarter,
- beskriva för- och nackdelar med de på marknaden förekommande och kommande fodermedel till odlad fisk, samt betydelsen av deras egenskaper för fodertillverkning, utfodringstekniker och fiskens funktion samt dess kvalitet som livsmedel,
- redogöra för grundläggande genetik och reproduktionsfaktorer hos våra vanligaste odlingsarter,
- beskriva hur genetiska avelsvärde kan skattas hos våra vanligaste odlingsarter,
- beskriva grundläggande hälsa och välfärdfaktorer hos våra vanligaste odlingsarter.

Korta fakta
Kursen ges som en fristående kurs: Ja
Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK
Nivå: Grundnivå
Distanskurs: Ja
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik. Medansvarig: Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Studietakt: 50%
Kontakt: Kartik Baruah, kartik.baruah@slu.se, +4618672222, +46702749375, Christos Palaiokostas,
christos.palaiokostas@slu.se, +46 18671993, eller Anders Kiessling, anders.kiessling@slu.se, +46703919399

Nordisk Master i hållbar produktion och nyttjande av marina resurser (MAR-BIO)

Det Nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO är ett forskningsbaserat masterprogram som ges av fyra nordiska universitet: Göteborgs universitet, Nord universitetet, Bodø, Hólars högskola och Universitetet i Akureyri. 

MAR-BIO-programmet syftar till att

  • underlätta studentmobilitet mellan de nordiska länderna och ett utbyte av kunskap och forskning mellan konsortiumuniversiteten.
  • kombinera kompetenser från de nordiska länderna för att utbilda nästa generations yrkesverksamma inom marin cirkulär ekonomi och användande av marina bioresurser.
  • utveckla nya nätverks- och partnerskapsmöjligheter mellan akademiska institutioner och näringen som arbetar med produktion av mat från havet och marknadsinstitut.
     

MAR-BIO använder sig av inter- och transdisciplinära förhållningssätt till växelverkan mellan fiske, vattenbruk och produktion och nyttjande av marina bioresurser med en specifik inriktning mot entreprenörskap. Detta kommer att förbereda dig, som student, för ett brett utbud av arbetsmöjligheter, antingen som doktorand eller inom industrin, med fokus på cirkulär bioekonomi och blå tillväxt.

Läs mer på SWEMARCs hemsida https://www.gu.se/swemarc-marint-vattenbruk/utbildning/nordiskt-masterprogram-i-hallbar-produktion-och-nyttjande-av-marina-bioresurser-mar-bio-n2mab

Om programmet

MAR-BIO är ett 2-årigt program om 120 högskolepoäng (hp). Programmet börjar med en obligatorisk hybridkurs på 15 hp, som ges gemensamt av de fyra nordiska universiteten. Den obligatoriska introduktionskursen innefattar tre 1-veckorsavsnitt, där alla studenter samlas på ett av de nordiska partneruniversiteten för ett intensivt campus-avsnitt.

Studenterna kommer att registreras på konsortieuniversitet, där de har blivit antagna. När studenten har slutfört programmet leder det till en dubbel/multipel examen, t ex separata examensbevis från de konsortiumuniversitet där de har studerat.
Studenten bör ansöka om examen åtminstone vid två konsortieuniversitet för det nordiska mastersprogrammet.

Därefter kan studenterna fritt välja bland ett ”smörgåsbord” av relevanta kurser (5-30 hp), som ges av de nordiska partneruniversiteten, samt av Chalmers och UNE, för resterande delen av det första året. 

Det andra året av MAR-BIO-programmet består av ett individuellt forskningsprojekt – examensprojektet. För att hjälpa studenterna att kommunicera med varandra och skapa en god sammanhållning i gruppen kommer gemensamma seminarier och aktiviteter att planeras under hela programmet. Detta kommer även att underlätta den akademiska integrationen och identifiera mervärdet av att vara en del av ett unikt internationellt tvärvetenskapligt mastersprogram.

Examensarbetet på 60 högskolepoäng ska genomföras vid ett av konsortieuniversiteten eller vid en associerad partner till konsortieuniversitetet: industri, myndighet eller offentligt organ. De lokala examensreglerna och förfarandena för det valda universitetet gäller. Som förberedelse inför examensprojektet, måste alla studenter ha genomfört en relevant metodikkurs. Kursen kan ha varit del av deras kandidatexamen eller genomgås under det första året av MARBIO-programmet.

Efter avslutat program ska studenterna tilldelas masterexamen från minst två av konsortieuniversiteten, där de har blivit antagna. Konsortieuniversiteten utfärdar varje examensbevis (inklusive ett diploma supplement). Ett diplom för det nordiska masterprogrammet kommer att åtföljas examensbevisen.

Ett krav på ett nordiskt magisterprogram är en mobilitet om minst 30 hp för alla studenter. Detta kommer att uppfyllas genom att man tar kurser på ett eller flera av de partneruniversiteten, dvs. ett annat än det universitet där studenterna registrerar sig för programmet och kommer att försäkras genom en individuell studieplan (ISP), som upprättas för varje student.

Studenten har möjlighet att sätta ihop programmet enligt en naturvetenskaplig profil, en samhällsvetenskaplig profil eller en mix, vilket baseras på de valda valfria kurserna under det första året. En ISP upprättas genom kommunikationen mellan studenten och en studierådgivare. Detta görs för är att stödja och vägleda varje enskild student i sina kursval och för att säkerställa att studenten uppfyller kraven för en examen från två eller flera av konsortieuniversiteten.

Följ oss på Twitter