Möjlighetsstudie marin fiskodling del 2

Möjlighetsstudie marin fiskodling del 2

I våras presenterade forskare vid Vattenbrukscentrum Väst rapporten ”Marin fiskodling på den svenska västkusten – odlingsbiologiska förutsättningar”. I ett uppföljande projekt skall en teknisk/ekonomisk utredning kring miljöanpassade system för marint vattenbruk göras.

Nytt beviljat projekt till Vattenbrukscentrum Väst – Teknisk/ekonomisk möjlighetsstudie för marin fiskodling (del 2)

I våras presenterade forskare vid Vattenbrukscentrum Väst rapporten ”Marin fiskodling på den svenska västkusten – odlingsbiologiska förutsättningar” (se "Publikationer", "Övriga rapporter"). Studien identifierar hälleflundra, sjötunga, piggvar, havskatt (vanlig och fläckig) samt lyrtorsk och torsk som ”kandidatarter” för odling på västkusten. För att göra det praktisk möjligt att odla dessa arter kommer det att behövas odlingstekniska lösningar som alternativ till den traditionella öppna kassodlingen, där faktorer såsom syre och temperatur kan kontrolleras och regleras. I stängda odlingssystem finns också möjlighet att recirkulera och filtrera vattnet vilket kraftigt minskar närsaltbelastning från odlingen och dess eventuella miljöpåverkan, samtidigt som den odlade fisken kan hållas fri från parasiter och patogener.

I ett uppföljande projekt skall en teknisk/ekonomisk utredning kring miljöanpassade system för marint vattenbruk göras. Studien kommer att titta närmare på både havsbaserade slutna/halvslutna och landbaserade odlingssystem. Projektet skall också inkludera ekonomiska bärighetsanalyser för några utvalda odlingsarter och system.

Projektet finansieras av EU:s Fiskefond genom Fiskeområde Södra och Norra Bohuslän samt Västra Götalandsregionen.

Metodik för insamling av ostronyngel – ett samarbetsprojekt mellan Samförvaltningen Norra Bohuslän och Vattenbrukscentrum Väst

Det europeiska platta ostronet, Ostrea edulis, är en högkvalitativ, näringsriktig produkt med unika gastronomiska kvaliteter och högt marknadsvärde. I övriga Europa har denna ostronart drabbats hårt av en dödlig parasitsjukdom, vilket har gjort att tillgången på platta ostron i länder såsom Spanien, Frankrike och Holland drastiskt har minskat. Denna parasitsjukdom finns inte i ännu i Sverige vilket gör att vårt område har en unik position jämfört med övriga Europa. Men, de vilda bestånden och därmed också fisket på vilda ostron är begränsat vilket innebär att om ostronproduktionen skall expandera krävs utveckling av ostronodling med tekniker för att ta fram ostronyngel som kan vidareodlas i havet.

Det finns flera argument för att vidareutveckla ostronodlingsindustrin i Bohuslän:

  • Ostronnäringens produktionsmässiga och marknadsmässiga möjligheter.
  • De positiva miljöaspekterna av att odla filtrerande musselarter
  • Ökat intresse för maritim upplevelse- och måltidsturism – upplevelser kopplat till ostron ger en möjlighet till diversifiering av fisket och vattenbruket

En förutsättning för produktion och odling av ostron är att säkerställa tillgången på yngel. Insamling av ostronyngel i naturen är ett komplement till ostronyngelproduktion i kläckerier eller bassänger. Med yngelsamling kan odlaren/brukaren själv ansvara för att säkerställa tillgången på yngel för vidare odling eller skötsel.

Syftet med projektet är att prova ut och utvärdera metodik för insamling av ostronyngel i naturen som ett komplement till ostronyngelproduktion i kläckerier. Framförallt behöver kunskapen om vilka lokaler som lämpar sig för att samla ostronyngel öka, samt kännedom om tidsfönstret när utrustningen skall sättas. Kunskapsutbyte och delaktighet från både näringen  - fiskare/odlare/markägare - och forskningen är en av hörnstenarna i projektet.

Med yngelsamling kan ett alternativt, småskaligt system för ostronodling utvecklas, där odlaren/brukaren själv ansvarar för att säkerställa tillgången på yngel för vidare odling eller skötsel.

Ett övergripande syfte med projektet är att säkerställa en långsiktig, kustnära fiske och vattenbruksnäring. En livskraftigt småskalig näring bygger på ett flexibelt företagande som verkar utifrån ett ansvarstagande av den biologiska resursen och ger möjligheter till kringverksamheter såsom att erbjuda maritima upplevelser och måltidsturism.

Projektet drivs av Samförvaltningen Norra Bohuslän via Strömstads kommun, i partnerskap med forskare vid Göteborgs Universitet/Vattenbrukscentrum Väst. Projektet pågår under 2013-2014 och finansieras av Fiskeområde Norra Bohuslän samt av Matlandet Sverige-anslag.

ostron adult

Vänster: Ostrea edulis. Mitten: Kollektorer för yngelsamling, “kinesiska hattar”, som ofta används för insamling av yngel. Höger:  ostronlarv, stadium som fäster på ytor och omvandlas till yngel.

 

Fiskars välfärd i fokus
Arbetet med handlingsplanen påbörjat

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nkfv.se/