Nordisk Master i hållbar produktion och nyttjande av marina resurser (MAR-BIO)

Det Nordiska masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO är ett forskningsbaserat masterprogram som ges av fyra nordiska universitet: Göteborgs universitet, Nord universitetet, Bodø, Hólars högskola och Universitetet i Akureyri. 

MAR-BIO-programmet syftar till att

  • underlätta studentmobilitet mellan de nordiska länderna och ett utbyte av kunskap och forskning mellan konsortiumuniversiteten.
  • kombinera kompetenser från de nordiska länderna för att utbilda nästa generations yrkesverksamma inom marin cirkulär ekonomi och användande av marina bioresurser.
  • utveckla nya nätverks- och partnerskapsmöjligheter mellan akademiska institutioner och näringen som arbetar med produktion av mat från havet och marknadsinstitut.
     

MAR-BIO använder sig av inter- och transdisciplinära förhållningssätt till växelverkan mellan fiske, vattenbruk och produktion och nyttjande av marina bioresurser med en specifik inriktning mot entreprenörskap. Detta kommer att förbereda dig, som student, för ett brett utbud av arbetsmöjligheter, antingen som doktorand eller inom industrin, med fokus på cirkulär bioekonomi och blå tillväxt.

Läs mer på SWEMARCs hemsida https://swemarc.gu.se/marbio#programbeskrivning_

Om programmet

MAR-BIO är ett 2-årigt program om 120 högskolepoäng (hp). Programmet börjar med en obligatorisk hybridkurs på 15 hp, som ges gemensamt av de fyra nordiska universiteten. Den obligatoriska introduktionskursen innefattar tre 1-veckorsavsnitt, där alla studenter samlas på ett av de nordiska partneruniversiteten för ett intensivt campus-avsnitt.

Studenterna kommer att registreras på konsortieuniversitet, där de har blivit antagna. När studenten har slutfört programmet leder det till en dubbel/multipel examen, t ex separata examensbevis från de konsortiumuniversitet där de har studerat.
Studenten bör ansöka om examen åtminstone vid två konsortieuniversitet för det nordiska mastersprogrammet.

Därefter kan studenterna fritt välja bland ett ”smörgåsbord” av relevanta kurser (5-30 hp), som ges av de nordiska partneruniversiteten, samt av Chalmers och UNE, för resterande delen av det första året. 

Det andra året av MAR-BIO-programmet består av ett individuellt forskningsprojekt – examensprojektet. För att hjälpa studenterna att kommunicera med varandra och skapa en god sammanhållning i gruppen kommer gemensamma seminarier och aktiviteter att planeras under hela programmet. Detta kommer även att underlätta den akademiska integrationen och identifiera mervärdet av att vara en del av ett unikt internationellt tvärvetenskapligt mastersprogram.

Examensarbetet på 60 högskolepoäng ska genomföras vid ett av konsortieuniversiteten eller vid en associerad partner till konsortieuniversitetet: industri, myndighet eller offentligt organ. De lokala examensreglerna och förfarandena för det valda universitetet gäller. Som förberedelse inför examensprojektet, måste alla studenter ha genomfört en relevant metodikkurs. Kursen kan ha varit del av deras kandidatexamen eller genomgås under det första året av MARBIO-programmet.

Efter avslutat program ska studenterna tilldelas masterexamen från minst två av konsortieuniversiteten, där de har blivit antagna. Konsortieuniversiteten utfärdar varje examensbevis (inklusive ett diploma supplement). Ett diplom för det nordiska masterprogrammet kommer att åtföljas examensbevisen.

Ett krav på ett nordiskt magisterprogram är en mobilitet om minst 30 hp för alla studenter. Detta kommer att uppfyllas genom att man tar kurser på ett eller flera av de partneruniversiteten, dvs. ett annat än det universitet där studenterna registrerar sig för programmet och kommer att försäkras genom en individuell studieplan (ISP), som upprättas för varje student.

Studenten har möjlighet att sätta ihop programmet enligt en naturvetenskaplig profil, en samhällsvetenskaplig profil eller en mix, vilket baseras på de valda valfria kurserna under det första året. En ISP upprättas genom kommunikationen mellan studenten och en studierådgivare. Detta görs för är att stödja och vägleda varje enskild student i sina kursval och för att säkerställa att studenten uppfyller kraven för en examen från två eller flera av konsortieuniversiteten.