Röding

charrRöding (Salvelinus alpinus) är en kallvattensart som började odlas som matfisk i norra Sverige i mitten på 1980-talet. Av flera skäl, bland annat en del olyckliga lokaliseringar och en allmän nedgång för vattenbruksnäringen under slutet av 1980-talet, stannade utvecklingen av och endast ett fåtal odlingar överlevde. Produktionen låg länge tämligen konstant runt blygsamma 500–800 ton per år tills för några år sedan. Expansionen av rödingodling har nu tagit fart och produktionen ligger i dagsläget på runt 1200 ton.

Huvuddelen av produktionen är förlagd till Jämtlands och Västerbottens län och domineras av två aktörer. Svenskodlad röding säljs till stormarknader, resaturanger samt på lokala eller regionala marknader. Med något undantag har nuvarande rödingodlingar ingen egen vidareförädling. Den svenska odlingen av röding sker i dagsläget främst i nätkassar i insjöar och regleringsmagasin. Odling av röding är förhållandevis enkelt förutsatt att temperaturen inte överstiger 15 °C under en längre tid. Sedan mitten på 1980-talet har det bedrivits ett intensivt och framgångsrikt avelsarbete i Sverige för att få fram en röding med goda odlingsegenskaper.

Som nämnts tidigare begränsas lokalisering av rödingodling av fiskens temperaturbehov men det krävs även att verksamheten bedrivs där miljöpåverkan är acceptabel. I detta sammanhang har det framhållits att de stora regleringsmagasinen i Norrland utgör en viktig potentiell resurs för en utökad odling. Förutom i Sverige odlas röding som matfisk på Island, i Norge och Kanada. Den globala produktionen uppskattas till ca 6000 ton per år. Mindre volymer produceras även av odlingar på Irland, i Skottland och Finland. Island har goda naturliga förutsättningar för rödingodling med bland annat tillgång till varmt vatten som ökar tillväxten under vinterhalvåret. Liksom Sverige bedriver även Island ett systematiskt avelsarbete. Detta har bidragit till att Island är den europeiska nation som nu producerar mest röding för konsumtion, ca 3000 ton per år.

Antal sättfiskodlingar är omkring 20 st och många av dessa producerar sättfisk för utsättning för att främja fisket. Den genom nya och utökade tillstånd förväntade expansionen av odlad röding kräver ökad tillgång till sättfisk av en rödingstam med egenskaper som lämpar sig för odling. En sådan ökad tillgång kan inte utan svårigheter tillgodoses på kort sikt. Bidragande är här att nuvarande avelsverksamhet har varit anpassad till en låg volym odlad fisk, runt 500 ton per år. Att öka volymen i avelsprogrammet tar flera år att genomföra på grund av en begränsad tillgång på avelsfisk av god kvalitet och på generationstidens längd hos röding. Ytterligare en flaskhals för expandering av rödingodling är den låga överlevnaden för artificiellt befruktad rom av röding. Idag är överlevnaden hos rödingrom endast 30-50% jämfört med 85-90% hos annan odlad laxfisk. Anledningen till denna låga överlevnad är idag okänd och medför problem beträffande tillgång på odlingsmaterial, fördyrar avelsverksamheten och ger i förlängningen en högre kostnad för odlarna.

Mer i denna kategori: « Regnbåge Skaldjur »
Högst upp