Miljölagstiftningen

Vattenbruksverksamhet lyder under miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vilket innebär att verksamheten nästan alltid måste tillståndsprövas eller anmälas.

Från och med 1 januari 2008 gäller följande gränser för när odlingsverksamheten skall tillståndsprövas respektive anmälas:

 • Fiskodling eller övervintring av fisk med en förbrukning av mer än 40 ton foder per år måste tillståndsprövas hos länsstyrelsen (Prövningsnivå B enligt förordningen).
 • Fiskodling eller övervintring av fisk med en förbrukning av mer än 1,5 ton foder per kalen-derår (men max 40 ton) måste anmälas hos kommunen (Prövningsnivå C enligt förordningen).
 • Fiskodling med en förbrukning av max 1,5 ton foder per kalenderår kräver vare sig tillstånd eller anmälan, men lyder ändå under miljölagstiftningen, och kan vid behov inspekteras och stängas om den bedöms bryta mot miljöbestämmelserna.

 

Flödesschema vid prövning av fiskodling enligt miljöbalken

 

 • 1. Tidigt samråd - Samråd med Länsstyrelsen och kommun + särskilt berörda(t ex närboende)
 • 2. Beslut om betydande miljöpåverkan - Länsstyrelsen beslutar utifrån uppgifter från det tidiga samrådet, samt förordningen om miljö-konsekvensbeskrivning (1998:905).
 • 3. Utökat samråd - Samråd med fler berörda som exempelvis fiskevårdsområden, byalag, allmänhet.
 • 4. Upprättande av MKB - Sökanden tar fram MKB med utgångspunkt från verksamhetens omfattning och inriktning samt synpunkter i samråden.
 • 5. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen - Ansökan lämnas tillsammans med genomförd MKB.
 • 6. Kungörelse av ansökan och MKB - Kungörelse i tidningar för att ge allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på ansökan och MKB.
 • 7. Prövning - Länsstyrelsen prövar verksamheten utifrån Miljöbalkens bestämmelser.
 • 8. Beslut - Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen beslutar om verksamheten,samt godkänner om MKBn uppfyller kraven enligt miljöbalken.
 • 9. Kungörelse av beslut - Kungörelse i tidningar av Länsstyrelsens beslut. Beslutet vinner laga kraft 3 veckor efter kungörelsen.
Högst upp