Om NKfV

NKfV - en kunskapsportal för en långsiktig utveckling av vattenbruket i Sverige!

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV) har sitt ursprung i den statliga utredningen ”Det växande vattenbrukslandet” (SOU2009:26). Där föreslås att statens satsning på utbildning, forskning och utveckling inom vattenbruksområdet skall stärkas bl a genom att tillföra resurser till Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) strategiska forskningsprogram för fiskodling och vattenbruk samt till Göteborgs universitet (GU) för fortsatt utveckling av forskning kring vattenbruk av musslor, ostron och marina fiskarter. Vidare föreslås denna satsning bör åtföljas av en ökad samordning mellan SLU och GU, som tillsammans bör tilldelas nationellt ansvar för samverkan, undervisning och forskning inom vattenbruket.

Under våren 2009 bildades på mandat från rektorerna vid GU och SLU en arbetsgrupp med representanter från bägge universiteten. Arbetsgruppens uppdrag var att, i utredningens anda, ta fram förslag till en samverkansmodell som kan ligga till grund för en lämplig samverkansform mellan universiteten inom vattenbruksområdet. Resultatet av detta arbete blev förslaget att inrätta ett kompetenscentrum för vattenbruket, där kunskapsbaserad information samt kompetenser inom vattenbruksforskningen kan förmedlas till samhälle, näring och övriga myndigheter.

Detta kompetenscentrum, NKfV, ska ansvarara för samordning av forskning och utbildning samt spridning av kunskapsbaserad information till samhälle, myndighet och näring (se bild). NKfV ska verka genom att skapa mötesplatser för samverkan, samordning av utbildningsinsatser och kompetensutveckling, implementering av forskningsresultat i näringen samt samverkan med övriga aktörer inom vattenbruksrelaterad forskning och näringslivsutveckling. Verksamheten är inkluderande och öppen för alla organisationer och personer som har ett intresse av vattenbruksfrågor.

Det övergripande målet är att bli en central kunskapsportal för utvecklingen av ett naturresursuthålligt såväl som ekonomiskt lönsamt vattenbruk i Sverige.

Presentation av styrgrupp

nkfvbildNKfVs vision om att vara en kunskapsnod för information inom svenskt vattenbruk

Högst upp